Oorsprong

Een probleem bij de beschrijving van de astrologie is dat men doorgaans alleen redeneert vanuit de westerse planeetastrologie. Daardoor lijkt het dan ook dat de astrologie zou zijn uitgevonden in wat tegenwoordig Irak heet en vroeger dus Babylon. Inderdaad werd in oud-Babylonië astrologie beoefend, waarvoor het nodig was de bewegingen van de hemellichamen nauwkeurig te bestuderen en vast te leggen. Vooral de Chaldeeën werden er beroemd door. Deze werken zijn ook bij de ontwikkeling van de zuiver wetenschappelijke beschouwing van hemellichamen, de astronomie, van nut geweest. De adviseurs van de koningen en farao's waren tegelijkertijd priester, astroloog en wijsgeer. Een horoscoop werd ook alleen maar van de heerser van een land getrokken, ten einde adviezen te kunnen geven aangaande het sluiten van vrede, of het starten van een oorlog, instructies ten behoeve van zaaitijden en oogsten enzovoort. Pas na de middeleeuwen en bij de opkomst van de natuurwetenschappen voltrok zich een scheiding tussen de astronomie en de astrologie. De astronomen hielden zich bezig met de natuurwetenschappelijke benadering van de hemellichamen, de astrologen met de filosofische en psychologische benadering. De controverse tussen astronomen en astrologen behelst de visie op en de benadering van de hemellichamen door de astronomen. Astronomen kunnen zich niet verenigen met de benaderingswijze van de astrologen. Op hun beurt zijn de astrologen blij met het werk van de astronomen, hierdoor worden hun berekeningen sneller en nauwkeuriger.

Ontwikkelingen in Europa

Astrologie was een belangrijk onderdeel van Hellenistische mysterie godsdiensten, die voor de komst van het christendom in Europa een belangrijke aanhang hadden. Tijdens de Verlichting raakte de astrologie op achterstand. In de twintigste eeuw groeide de belangstelling in de astrologie, maar in feite is de westerse astrologie blijven stilstaan bij de geschriften van Claudius Ptolemaeus, van enige ontwikkeling is geen sprake. Astrologen beroepen zich er steeds op dat astrologie zo oud is en daarom waar moet zijn. Wel zijn er af en toe pogingen ondernomen om de westerse astrologie aan te vullen met nieuwe theorieën, maar na verloop van enige tijd greep men toch weer terug op de oude interpretaties. Een mooi voorbeeld hiervan is de zogenaamde "jungiaanse" astrologie. Hier werd met name gepoogd de tweedeling mannelijk/vrouwelijk en de typenleer van Jung te vertalen in astrologische termen, ook meende men de planeten te kunnen bestempelen als "archetypen". Het is van belang hierbij aan te tekenen dat Jung niet aan astrologie dacht toen hij zijn theorieen ontwikkelde en dat hij slechts af en toe een horoscoop gebruikte bij zijn psychiatrische praktijk. Wel heeft Jung de astrologie onderzocht in het kader van het door hem benoemde begrip Synchroniciteit. Jung gaat er van uit dat er acausale zinvolle verbanden zijn tussen verschillende gebeurtenissen. Hij ziet astrologie als een op synchroniciteit gebaseerd principe. Synchroniciteit biedt echter alleen een model voor een mogelijke verklaring van de astrologie; het zegt niets over de manier waarop een astroloog werkt. Van een "jungiaanse astrologie" kan dan ook geen sprake zijn.

Astrologie Vandaag

Astrologie was aanvankelijk een traditionele praktijk waarbij werd getracht te bepalen wat de invloed op de mens en zijn omgeving is van de posities van de zon, maan, sterren en planeten op een specifiek moment, op een specifieke plaats. Binnen de astrologie gaat men ervan uit dat uit de posities van deze hemellichamen informatie kan worden gewonnen over menselijke karakters en over gebeurtenissen. Zo kan bijvoorbeeld een horoscoop worden gemaakt van een geboorte. Een moderne astroloog spreekt over het analogiebeginsel en bedoelt daarmee exact hetzelfde: astrologie, zegt de astroloog, werkt omdat de Grieken zeiden: "Zo Boven, Zo Beneden". Dus: kijk naar de stand van de sterren en je kunt concluderen welk beroep iemand zal kiezen [etc]. De planeten dagen de mens uit, wijzen hem een weg, zegt de astroloog. Omdat men ook wel weet dat deze stelling niet houdbaar is, wordt aan deze opvatting altijd toegevoegd dat de mens volledig vrij is om zijn eigen beslissingen te nemen. En ook dit is een stelling waar nogal wat dingen op af te zien is.

Posities van de hemellichamen zijn te berekenen, ook waar deze zich in de toekomst zullen bevinden. Astrologen menen daarom via de hemellichamen de kwaliteit van toekomstige tijdstippen te kunnen bepalen. De interpretatie hiervan kan verschillende uitkomsten opleveren, afhankelijk van welke astrologische stroming men uit gaat. Binnen de astrologie zijn namelijk verschillende stromingen actief. Er zijn astrologen die menen concrete voorspellingen te kunnen doen of adviezen geven waarmee iemand materieel voordeel zou kunnen behalen. Serieuze astrologen zullen er op wijzen dat planeten of tekens ons niet dwingen, echter alleen tendensen en mogelijkheden aangeven en zij respecteren hiermee de vrije wil van de mens. Oudere, klassieke astrologische stromingen zoals in India werken wel met concrete voorspellingen, die als onvermijdelijk worden gezien. De Indiase maatschappij is over het algemeen fatalistischer dan de westerse. Er zijn dus verschillende vormen van astrologie waaronder de Westerse, de Indische en de Chinese astrologie. De grondslag van de Westerse vorm werd gelegd in het oude Mesopotamië. In die cultuur speelde de sterrenwichelarij een zodanig belangrijke rol dat men om astrologisch voorspeld onheil voor de koning te vermijden, soms een schijnkoning aanstelde.

Binnen de astrologie gaat men er vanuit dat de microkosmos (de mens) zich verbindt met de macrokosmos (het heelal). Hierdoor menen astrologen aan de hand van sterrenbeelden (de dierenriem of Zodiak), de zon, maan, en planeten te kunnen bepalen wat bijvoorbeeld de sterke en de zwakke punten zijn in een persoon. Ieder sterrenbeeld van de zodiak geeft een eigen energiepatroon, zodat een planeet in een teken een bepaalde kwaliteit vertegenwoordigt. De 12 huizen geven aan binnen welke levensomstandigheden zo'n planeet zich waarschijnlijk het duidelijkst tracht te manifesteren. Het goed kunnen interpreteren van alle signalen, het resultaat van de astrologie, vergt jaren van studie.

Sterrenbeelden

Zoals je weet draait de aarde om de zon, de hemel is door astrologen als het ware verdeeld in twaalf parten. Als de aarde om de zon draait, passeert de aarde in één jaar al die parten. Het sterrenbeeld waar de aarde in 'staat' op het moment dat iemand geboren wordt, noemen we dus het sterrenbeeld of zonneteken. Het teken waar de zon in staat, zeggen astrologen. Aan alle sterrenbeelden worden bepaalde karaktereigenschappen toegedicht. Zo zou de Steenbok ambitieus zijn, de Maagd heel precies en de Boogschutter avontuurlijk. In de astrologie kennen we ook de Ascendant , dat is het sterrenbeeld dat op het moment van geboorte aan de horizon staat. Het ascendant zou de manier waarop iemand overkomt bepalen. Een Steenbok met ascendant Boogschutter zou dus op het eerste gezicht avontuurlijk over moeten komen. Ook alle Planeten staan weer in een teken, zo kan Jupiter in Maagd staan en Mercurius in Vissen. Astrologen combineren vervolgens de eigenschappen van de planeet met de eigenschappen van het sterrenbeeld waar de planeet in staat. Zo is Venus de planeet van relaties en liefde. Staat Venus in Kreeft, dan levert dat volgens astrologen een lief en op relaties en mensen gericht karakter op. Maar staat Venus in Ram dan zal de persoon in de liefde vooral vurig handelen. Dan onderkent de astrologie ook nog eens elementen: vuur, aarde, water en lucht. Ook die elementen - die elk verbonden zijn aan sterrenbeelden - bepalen iemands karakter. Net als de huizen in een geboortehoroscoop. Een geboortehoroscoop is verdeeld in 12 huizen. Elk huis symboliseert een onderdeel van het leven. Zo is het eerste huis symbool voor het ego, het tweede huis voor persoonlijk bezit en waarden, het zesde huis voor werk en gezondheid en het achste huis hangt weer samen met dood, spiritualiteit en seks. Astrologen plaatsen elk sterrenbeeld en elke planeet in één van de huizen, dat is afhankelijk van het moment van geboorte. Vervolgens doet de astroloog uitspraken over het karkater van degene bij wie de horoscoop hoort. Astrologie is al met al niet eenvoudig. Er zijn zeer uitgebreide boeken en studies over astrologie te vinden, waarin het verband tussen tekens, planeten, elementen en huizen uit de doeken wordt gedaan.